GDPR

Správcem a zpracovatelem osobních údajů je:

Autoimport group, s.r.o., Korunní 2569/108, 101 00 Praha 10 – Vinohrady, IČ: 06223800

Zástupcem pro oblast ochrany osobních údajů:

Autoimport group, s.r.o., Korunní 2569/108, 101 00 Praha 10 – Vinohrady, IČ: 06223800, odpovědná osoba: Pavel Klanica

Oznámení o zpracování osobních údajů:

V rámci činnosti jsou zpracovávány tyto osobní údaje:

Zpracovávané osobní údaje klientů v rámci služeb: firma shromažďuje a zpracovává údaje svých klientů výhradně na základě a pro účely plnění smlouvy (na základě objednávky) v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, údaje o vlastněném motorovém vozidle: značka, VIN, sporadicky telefonní kontakt, e-mailový kontakt, sídlo firmy (u objednatelů právnických osob). Osobní údaje jsou zpracovávány ve smyslu čl. 6, odst. 1, písm. b) plnění smlouvy, Obecného nařízení.

Zpracovávané osobní údaje třetích osob: firma shromažďuje a zpracovává osobní údaje třetích osob a to především z důvodu:

 • plnění právní povinnosti (čl. 6 odst. 1 písm. c) ON) v tomto případě se jedná především o zpracování osobních údajů dodavatelů v rámci organizačně technického zabezpečení chodu firmy, při vedení smluv a objednávek, vedení účetnictví.
 • plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) ON) zpracování osobních údajů třetích osob z důvodu plnění smlouvy může zapadat do smluvního závazku dodavatelů.
 • Plnění pro účely oprávněných zájmů správce (čl. 6, odst. 1, písm. f) ON) do této kategorie zpracovávaných osobních údajů spadají všichni, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány z oprávněných zájmů organizace, např. z důvodu vymáhání pohledávek organizace.

Předávání osobních údajů:

 • Osobní údaje jsou předávány třetím osobám – smluvním partnerům, správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám, komerčním bankám a pojišťovnám a finančním úřadům, za účelem plnění povinností vyplývajících z uzavřených smluv (vedení účetnictví) a ze zákonných důvodů.
 • Osobní údaje nejsou předávány do třetích zemí.

Práva subjektů údajů:

 • Právo na přístup k osobním údajům, které se o subjektu údajů zpracovávají (čl. 15)
 • Práno na opravu v případě vedení nepřesných či neúplných osobních údajů (čl. 16)
 • Právo na výmaz v případě, že osobní údaje nejsou potřebné pro daný účel nebo byly zpracovávány protiprávně (čl. 17)
 • Právo na omezení zpracování, pokud subjekt údajů popírá přesnost údajů, zpracování je protiprávní, správce už údaje nepotřebuje (čl. 18)
 • Právo na přenositelnost údajů jinému správci (čl. 20)
 • Právo vznést námitku v případě veřejného či oprávněného zájmu (čl. 21)
 • Právo podat stížnost u dozorového úřadu – Úřad pro ochranu osobních údajů – pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušováno nařízení (čl. 77)

Podmínky zabezpečení osobních údajů:

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů, především technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména tím, že osobní údaje jsou uchovávány v uzamčených a jinak nepřístupných prostorách.
 2. Správce prohlašuje, že k osobním údajům nemají přístup jiné osoby.
 3. Správce prohlašuje, že osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů.
 4. Správce zachovává mlčenlivost o osobních údajích a bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení zpracovávaných osobních údajů. Mlčenlivost trvá i po skončení závazkového vztahu s klienty.