Reklamační řád (dále jen „RŘ“) společnosti Autoimport group, s.r.o. se sídlem v Praze, Korunní 2569/108, 101 00, Praha 10 – Vinohrady, IČ: 06223800, Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 278117. Tento RŘ je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek společnosti Autoimport group, s.r.o.

Odpovědnost Autoimport group, s.r.o. za vady vozidla a právní záruka

1. Spolecnost Amilo Car a.s. odpovídá za vady vozidla v rozsahu všeobecnestanoveném závaznými právními predpisy dle ustanovení § 422 a násl. zákona c.513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znení. V tech prípadech, kdy Kupujícímje fyzická osoba nejednající v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské cinnosti nebosamostatného výkonu povolání (dále jen „spotrebitel“), platí, že práva Kupujícíhovzhledem k odpovednosti Amilo Car a.s. za vady automobilu jsou stanovena zákonem c.40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění platných předpisů (dále jen „občanskýzákoník“) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění platnýchpředpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“).V tech prípadech, kdy Kupujícím je fyzická osoba nejednající v rámci své obchodní nebojiné podnikatelské cinnosti nebo samostatného výkonu povolání platí, že právaKupujícího vzhledem k odpovědnosti společnosti Amilo Car a.s. za vady vozidlazaniknou v prípade, že Kupující neuplatní tato práva v průbehu doby, která je stanovenavšeobecne závaznými právními predpisy, nejpozdeji však do 12 mesíců ode dneprevzetí vozidla Kupujícím, pokud podle všeobecne závazných právních predpisů budedoba na uplatnení techto práv delší než 12 mesíců od prevzetí vozidla.

2. Kupující bere plne na vedomí a je srozumen s tím, že Amilo Car a.s. prodává nová ipoužitá vozidla, a proto v souladu se zákonnými ustanoveními neodpovídá u použitýchvozidel za vady:a) za vady, které vznikly po prevzetí vozidla Kupujícím;b) odpovídající míre používání nebo opotrebení, které vozidlo melo v okamžiku prevzetíKupujícím;c) za vady, na které byl Kupující pred koupí vozu výslovne upozornen;d) za vady, o kterých Kupující vedel anebo musel vedet v dobe uzavrení smlouvy, a to zosobní prohlídky motorového vozidla nebo absolvované zkušební jízdy, tedy vadyviditelné. Odpovědnost u nového auta je stanovena platnými právními předpisy a vztahuje se na něj záruka výrobce.Kupující má možnost před koupí vozidla nechat prověřit vozidlo v prostorách autosalonu Amilo Car a.s. svým odborníkem.

3. Spolecnost Amilo Car a.s. poskytuje Kupujícímu právní záruku, že zakoupené vozidlo nepochází z trestné cinnosti, že pred jeho prodejem Kupujícímu nedošlo k neoprávnenému pozmenení, príp. k neoprávnené manipulaci s císlem podvozku a scíslem motoru, že v dobe prodeje není na vozidlo uplatnováno zástavní právo a ževozidlo není v dobe jeho prodeje predmetem leasingu. V opacném prípade je Kupujícíoprávnen od uzavrené kupní smlouvy odstoupit a spolecnost Amilo Car a.s. vrátíKupujícímu kupní cenu vozidla za podmínek níže uvedených v bode 7 tohotoreklamacního rádu.

4. Právní záruku uvedenou výše v odst. 3 poskytuje Amilo Car a.s. po celou dobuživotnosti vozidla. Práva z této záruky nelze převést na třetí osobu a vůči společnostiAmilo Car a.s. je může uplatňovat pouze Kupující.

5. Spolecnost Amilo Car a.s. Kupujícímu zarucuje, že vozidlo je možné zaevidovat nanového majitele na území Ceské republiky a že zaevidování nebrání žádný záznampríslušného orgánu státní správy. Tato záruka se výslovne vztahuje jen na území Ceskérepubliky.V prípade zájmu Kupujícího může spolecnost Amilo Car a.s. zajistit administrativníúkony spojené s vývozem vozidla a jeho evidencí mimo území Ceské republiky. Tentoúkon je zpoplatněn dle dohody mezi Prodávajícím a Kupujícím.

6. Spolecnost Amilo Car a.s. Kupujícímu poskytuje záruku, že vozidlo nebylo poškozenopovodnemi ani jinou živelnou katastrofou, která by snižovala cenu vozidla. V opacnémprípade je Kupující oprávnen od uzavrené kupní smlouvy odstoupit.

7. V prípade oprávneného odstoupení Kupujícího od kupní smlouvy vrátí spolecnostAmilo Car a.s. Kupujícímu kupní cenu vozidla, a to oproti vrácení vozidla Kupujícím doprovozovny spolecnosti Amilo Car a.s. ve stavu, v jakém vozidlo od spolecnosti AmiloCar a.s. prevzal, s prihlédnutím k obvyklému opotrebení, spolecne s veškerýmpríslušenstvím a soucástmi, které Kupující obdržel pri prodeji spolecne s vozidlem.V prípade odstoupení od kupní smlouvy nemá Kupující vůci spolecnosti Amilo Car a.s.nárok na úhradu nákladů s vrácením vozidla, ledaže by šlo o důvodné odstoupenívyplývající z uplatnení práv z odpovednosti za vady. Kupující dále nemá nárok na úroky z financní cástky vrácené mu spolecností Amilo Cara.s. Práva z této záruky nelze převést na třetí osobu a vůči společnosti Amilo Car a.s. jemůže uplatňovat pouze Kupující.

Reklamacní rízení

Tato část RŘ upravuje postup při reklamaci vozidla Kupujícím.1. Kupující je povinen uplatnit práva z odpovednosti spolecnosti Amilo Car a.s. za vadyvozidla a tyto vady písemne oznámit spolecnosti Amilo Car a.s. bez zbytecného odkladupoté, co vady zjistil, anebo mohl zjistit pri vynaložení náležité péce.Kupující je přitom povinen postupovat následujícím způsobem. V provozovněspolecnosti Amilo Car a.s. sepíše s oprávneným zamestnancem spolecnosti Amilo Cara.s. reklamacní protokol, ve kterém uvede důvod své reklamace, podrobne popíše vadymotorového vozidla a uvede způsob vyrízení reklamace, který požaduje.2. Spolecnost Amilo Car a.s. prijme reklamaci Kupujícího na základe písemnéhoprotokolu o reklamaci, kterou prijme oprávnený zamestnanec. Pri uplatnení reklamaceje Kupující povinen poskytnout společnosti Amilo Car a.s. maximální spolupráci asoucinnost, která spocívá zejména: v pristavení motorového vozidla k prohlídce doprostor provozovny spolecnosti Amilo Car a.s., v predložení nezbytných dokladů kreklamovanému motorovému vozidlu /technický průkaz, servisní knížku, návod napoužití atp./ a jiné dle okolností. V prípade, že Kupující takovou soucinnost neposkytnenebo poskytnout odmítne, znemožní tak Prodávajícímu rádné vyrízení reklamace, vdůsledku cehož spolecnost Amilo Car a.s. neodpovídá za následne vzniklé škody adodatecné náklady Kupujícího. Spolecnost Amilo Car a.s. v prípade odmítnutí neboneposkytnutí součinnosti také neodpovídá za vyřízení reklamace Kupujícího řádně avčas.3. Řídí-li se smluvní vztah občanským zákoníkem má Kupující právo v případě, že proneodstranitelné vady nelze věc užívat dohodnutým způsobem nebo řádně, domáhat sezrušení smlouvy. U odstranitelných vad nebo vad neodstranitelných, které však nebránístandardnímu způsobu užívání, se může Kupující domáhat přiměřené slevy z ceny,opravy nebo doplnění toho, co chybí.4. Řídí-li se smluvní vztah obchodním zákoníkem má Kupující právo v případě, že jedodáním vozidla s vadami porušena smlouva podstatným způsobem, požadovat: a) odstranení vad dodáním náhradního zboží za zboží vadné, dodání chybejícího zboží apožadovat odstranení právních vad. Výmena vadného zboží za náhradní zboží senevztahuje na výměnu celého vozidla ale pouze na jeho součásti;b) odstranení vad opravou zboží, jestliže vady jsou opravitelné; c) primerenou slevu z kupní ceny;d) odstoupení od smlouvy.Volba mezi nároky uvedenými v odstavci 4 Kupujícímu náleží, jen jestliže ji oznámíspolecnosti Amilo Car a.s. ve vcas zaslaném oznámení vad nebo bez zbytecnéhoodkladu po tomto oznámení.
5. Podstatným porušením smlouvy dle odstavce 4 se rozumí, jestliže strana porušujícísmlouvu vedela v dobe uzavrení smlouvy nebo v této dobe bylo rozumné predvídat sprihlédnutím k úcelu smlouvy, který vyplynul z jejího obsahu nebo z okolností, za nichžbyla smlouva uzavrena, že druhá strana nebude mít zájem na plnení povinností pritakovém porušení smlouvy. V pochybnostech se má za to, že porušení smlouvy nenípodstatné. 6. Uplatnený nárok nemůže Kupující menit bez souhlasu spolecnosti Amilo Car a.s..Neodstraní-li Prodávající vady zboží v zákonem stanovené lhůte nebo oznámí-li predjejím uplynutím, že vady neodstraní, může Kupující odstoupit od smlouvy nebopožadovat primerenou slevu z kupní ceny.7. Je-li dodáním vozidla s vadami smlouva porušena nepodstatným způsobem vizodstavec 5, může Kupující požadovat buď odstranení vad zboží, nebo slevu z kupníceny. Požaduje-li Kupující odstranení vad vozidla, nemůže pred uplynutím zákonemstanovené lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomuto úcelu Prodávajícímu, uplatnitjiné nároky z vad zboží, krome nároku na náhradu škody, ledaže Prodávající oznámíKupujícímu, že nesplní své povinnosti v této lhůte.Neodstraní-li Prodávající vady zboží ve lhůte vyplývající z predchozího odstavce, můžeKupující uplatnit nárok na slevu z kupní ceny nebo od smlouvy odstoupit. Zvolený nároknemůže Kupující bez souhlasu Prodávajícího menit.8. Na základe rozhodnutí Kupujícího o tom, které z poskytnutých práv uplatnuje, jespolecnost Amilo Car a.s. povinna urcit dobu potrebnou k vyrízení reklamace, kterábude v souladu s bodem 9 (max. 30 dní). Amilo Car a.s. si v odůvodnených prípadechvyhrazuje právo navrhnout zmenu postupu vyrízení reklamace, o cemž Kupujícího rádneinformuje.9. Amilo Car a.s. vyrídí reklamaci ihned, ve složitých prípadech do trí pracovních dnů. Dotéto lhůty se nezapocítává doba nutná k odbornému posouzení vady. Reklamacevcetne odstranení vady musí být vyrízena bez zbytecného odkladu, nejpozdeji do 30dnů ode dne uplatnení reklamace. Po uplynutí této lhůty má spotrebitel stejná práva,jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. 10. Spolecnost Amilo Car a.s. vyrozumí Kupujícího o vyrízení reklamace telefonicky, e-mailem nebo poštou ve lhůte pro vyrízení reklamace, do té doby se má za to, žereklamace vyrízena nebyla. V prípade zamítnutí reklamace bude toto rozhodnutí vreklamacním protokolu odůvodneno.

Kontaktní formulář
close slider